Pro odbornou veřejnost

Jsme rehabilitační centrum zaměřené na podpůrnou léčbu chronických vnitřních i pohybových nemocí. Máme zájem o spolupráci s kolegy napříč celou medicínou. Rádi se budeme podílet na léčbě vašich pacientů.

Léta sledujeme vliv chronické nemoci na pohybový aparát a psychiku pacienta. Víme, že vše spolu úzce souvisí. Léčbu vedenou vámi, jako specialistou pro dané onemocnění, doplníme individuálně o rehabilitační, lázeňské a fyzikální procedury, fyzioterapii či psychoterapii. Naším cílem je úleva od symptomů a zlepšení kvality života pacienta.

Po dobu naší terapie rádi převezmeme vašeho pacienta do péče, a to včetně možnosti vedení pracovní neschopnosti.

Poskytujeme:

 • Lékařské vyšetření a konzultace se zaměřením na rehabilitaci, lázeňství, lymfologii, podologii, všeobecné praktické lékařství
 • Fyzioterapii orgánovou s přímým zaměřením na vnitřní orgány (respirační, urologickou, gynekologickou, neurologickou, onkologickou atd.)
 • Fyzioterapii pohybové soustavy standardní nebo mistrovskou s prvky z účinných metodik (metoda L. Mojžíšové, metoda Feldenkreise, DNS prof. Koláře, senzomotorika prof. Jandy, spirální dynamika, ACT, metoda McKenzi a další)
 • Suché uhličité koupele
 • Plynové injekce CO2
 • Rašelinové termozábaly
 • Viscerální terapii (manipulaci) dle J.P.Baralla k ovlivnění funkce vnitřních orgánů
 • Psychoterapii a relaxační techniky
 • Audiovizuální stimulaci
 • Nutriční poradenství
 • Pitnou kůru lázeňských pramenů, které dovážíme z lázeňských míst ČR
 • a další

Pro více informací nás prosím kontaktujte na tel 736 210 179 nebo e-mailové adrese: recepce.viscerum@gmail.com. Rádi se vám budeme věnovat osobně.

Publikace našich odborníků:

Batěk, M.: Pohybové aktivity u pacientů s diabetem 1. typu. 2020, absolventská práce.

Hošťálková, M.: Význam lázeňské léčby po ablaci prsu. 2019, diplomová práce

Študentová, K.: Prvozáchyt arteriální hypertenze u pacienta s rizikovou anamnézou. Med. pro praxi2017; 14(4): 207-210

Študentová, K.: Využití Cosyrelu v léčbě arteriální hypertenze. Practicus, 7/2017, ročník 16, str. 66-68.

Batěk, M.: Možnosti testování vývojové dyspraxie , 2017, http://hdl.handle.net/11025/27003

Pitr, K., Mauritzová, I., Študentová, K.: Lymfedém - problematika v ošetřovatelství. FREI, Jiří ed. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VIII. a jarní konference ČAS Region plzeňský "Inkontinence různými pohledy": sborník příspěvků abstraktů s mezinárodní účastí. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, 2017, s. 17-23. ISBN 978-80-261-0708-8.

Frouz, R.: Sledování svalové činnosti při nošení školního batohu, 2016. http://hdl.handle.net/11025/25116

Študentová, K.: Z očí do očí - compliance pacienta k léčbě chronických onemocnění. X. jarní interaktivní konference, Praha; Symposium společnosti Servier, 2016, Praha.

Študentová, K.: Interaktivní kazuistiky. Kongres Medicína pro praxi, 2016, Plzeň.

Mácová (Hošťálková), M.: Využití elektroterapie v léčbě komplexního regionálního algického syndromu, 2016 http://hdl.handle.net/11025/25124

Pitr, K., Študentová, K.: Rehabilitace pacientek po léčbě karcinomu prsu. Med. pro praxi 2016; 13(5): 256-260.

Študentová, K.: Burnout neboli syndrom vyhoření, Maxdorf, Praha, 2016, ISBN 978-807345-520-0

Študentová, K.: Compliance… aneb když pacient „zlobí“, Maxdorf, Praha,2016, ISBN 978-80-7345-483-8

Študentová, K.: Soubor edukačních materiálů pro lékaře s tématy: Kompenzace arteriální hypertenze, Kombinace perindopril argininu s bisoprolol fumarátem. 2016

Študentová, K.: Soubor edukačních materiálů pro pacienty s tématy: Průvodce záměny léků , Chronická žilní nedostatečnost II. a III. – flebedém, lymfedém a cviky. 2015.

Študentová, K.: Lidská paměť, Maxdorf, 2015, Praha.

Študentová, K.: Triplixam v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi Solen, 2015; 12(5).

Študentová, K.: Soubor edukačních materiálů pro pacienty s tématy: Ateroskleróza I., II., III., IV. – patogeneze, režimová opatření, dieta, pohybová aktivita, Chronická žilní nedostatečnost I. – patogeneze. 2014.

Študentová, K., Pitr, K.: Kineziologie – vyšetření pohybového aparátu pohledem. Practicus č. 9-10, prosinec 2014, ročník 13. Str. 36 – 38.

Študentová, K., Pitr, K.: Funkční poruchy pohybové soustavy. Practicus č.8, listopad 2014, ročník 13. Str. 16 – 19.

Pitr, K., Študentová, K.: Léčebná rehabilitace, obor známý a neznámý. Practicus č.7, září 2014, ročník 13. Str. 12-14.

Študentová, K.: Artritida a exantém – vedlejší účinky léčby preparáty anti- TNF α? Kazuistika pacientky s m. Crohn. Postgraduální lékařské dny 2014, Plzeň; Regionální seminář SVL ČLS JEP Plzeň.

Študentová, K.: Soubor edukačních materiálů pro pacienty s tématy: Preventivní prohlídka u praktického lékaře, Hyperlipoproteinémie, Crohnova nemoc, Pneumonie, Erysipel, Průvodce pacienta I., II., Bradavice, Chronický únavový syndrom, Močové infekce, Kůže a sluneční záření, Panaricia, Metabolický syndrom, Popáleniny. 2013.

Tajčová (Študentová), K., Machartová, V.: Sóloví operní pěvci – zdravotní problémy a jejich vztah k profesi. Pracovní lékařství č.4, prosinec 2008, ročník 60, str. 173 – 176